Järjestyksenvalvojan tunnukset:

Kokoontumislaissa (530/1999), ulkoilulaissa (606/1973), merimieslaissa (423/1978) sekä majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetussa asetuksessa (727/1991) tarkoitetuissa järjestyksenvalvontatehtävissä järjestyksenvalvojan on käytettävä tunnuksena joko tunnistelaattaa tai tunnisteliiviä. Järjestyksenvalvojan toimialueen sijaintipaikan poliisilaitos voi tarvittaessa määrätä, kumpaa edellä mainittua tunnusta järjestyksenvalvojan on käytettävä.

Tunnukseen on merkittävä sanapari "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja". Tunnukseen saadaan tarvittaessa merkitä järjestyksenvalvojan asemaa osoittava englanninkielinen sana "security", jonka sijasta voidaan käyttää kokoontumislain mukaisissa urheiluun liittyvissä yleisötilaisuuksissa sanaa "steward". Järjestyksenvalvojan toimialueen sijaintipaikan poliisilaitos voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojan käyttämään tunnuksessa englanninkielistä järjestyksenvalvojan asemaa osoittavaa tekstiä. Järjestyksenvalvojan asemaa osoittavat sanat voidaan jakaa tunnuksessa useammalle riville. Mahdollinen englanninkielinen järjestyksenvalvojan asemaa osoittava sana tulee sijoittaa tunnuksessa tässä momentissa säädetyn sanaparin alapuolelle.

Järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan tunnuksen tekstin tulee olla havaittavissa selvästi. Tunnuksessa ei saa olla kuvaa tai tekstiä, joka heikentää järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan tekstin havaittavuutta tai jota on pidettävä tilaisuuteen sopimattomana. Järjestyksenvalvojan toimialueen sijaintipaikan poliisilaitos voi tarvittaessa kieltää tunnuksessa olevan kuvan tai tekstin käyttämisen, jos kuva tai teksti haittaa järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan tekstin havaittavuutta taikka kuvaa tai tekstiä on pidettävä tilaisuuden luonteeseen sopimattomana.

2 §
Tunnistelaatta:

Tunnistelaatan pohjavärin on oltava keltainen ja teksti on merkittävä mustalla tai tummansinisellä värillä. Tunnistelaatan vasempaan alakulmaan voidaan merkitä järjestyksenvalvojan tunnistenumero.

Tunnistelaatan pohjaväri ja tekstin väri voivat poiketa edellä 1 momentissa säädetystä, jos järjestyksenvalvoja käyttää tehtävässään tilaisuuden järjestäjän tai liikkeenharjoittajan määrittelemää työasua ja laatan pohjaväri sekä teksti erottuvat selvästi asun väristä. Tällöin kaikkien samalla toimialueella toimivien järjestyksenvalvojien käyttämien tunnistelaattojen pohjavärien ja tekstin värien tulee olla samanlaisia.

Edellä 1 §:n 2 momentissa säädetty järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan tunnuksen sanapari on merkittävä tunnistelaattaan siten, että isompi teksti muodostuu vähintään 8 millimetrin korkuisista ja pienempi teksti vähintään 6 millimetrin korkuisista selvästi erottuvista kirjaimista. Jos tunnistelaattaan merkitään järjestyksenvalvojan asemaa osoittava englanninkielinen sana tai järjestyksenvalvojan tunnistenumero kyseiset kirjaimet ja numerot eivät saa olla tunnistelaatan järjestyksenvalvojan asemaa osoittavassa sanaparissa käytettyjä pienempiä kirjaimia korkeampia.

Järjestyksenvalvojan on pidettävä tunnistelaattaa asunsa rintamuksen vasemmalla puolella. Tunnistelaatan materiaalissa ja kiinnityksessä on otettava huomioon järjestyksenvalvojan työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

3 §
Tunnisteliivi:

Tunnisteliivin pohjavärin on oltava keltainen ja teksti on merkittävä mustalla tai tummansinisellä värillä. Tunnisteliivin rintamukseen sekä selkämyksen alaosaan voidaan merkitä järjestyksenvalvojan tunnistenumero. Tilaisuuden järjestämispaikan poliisi voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojan käyttämään tunnisteliivissä tunnistenumeroa.

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on säädetty, tilaisuuden järjestämispaikan poliisi voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojaorganisaation esimiesasemassa toimivan järjestyksenvalvojan käyttämään pohjaväriltään oranssia tunnisteliiviä. Tunnisteliivin oikeaan rintamukseen sekä selkämyksen alaosaan on tällöin merkittävä sanapari "ESIMIES – förman" tai "FÖRMAN – esimies". Rintamukseen kyseinen sanapari tulee merkitä vähintään 8 millimetrin ja selkämykseen vähintään 25 millimetrin korkuisin kirjaimin.

Edellä 1 §:n 2 momentissa säädetty järjestyksenvalvojan asemaa osoittavan tunnuksen sanapari on merkittävä tunnisteliiviin vasempaan rintamukseen siten, että isompi teksti muodostuu vähintään 8 millimetrin korkuisista ja pienempi teksti vähintään 6 millimetrin korkuisista selkeästi erottuvista kirjaimista. Järjestyksenvalvojan asemaa osoittava sanapari on lisäksi merkittävä tunnisteliivin selkämykseen siten, että isompi teksti muodostuu vähintään 30 millimetrin korkuisista ja pienempi teksti vähintään 25 millimetrin korkuisista selvästi erottuvista kirjaimista. Jos tunnisteliiviin merkitään järjestyksenvalvojan asemaa osoittava englanninkielinen sana, kyseisen sanan kirjaimet eivät saa olla tunnisteliivin järjestyksenvalvojan asemaa osoittavassa sanaparissa käytettyjä pienempiä kirjaimia korkeampia. Järjestyksenvalvojan tunnistenumero voidaan merkitä tunnisteliivin rintamukseen ja selkämykseen enintään 100 millimetrin korkuisin numeroin.

4 §
Järjestyslaissa tarkoitetuissa järjestyksenvalvontatehtävissä käytettävän järjestyksenvalvojan asun merkit ja tekstit

Järjestyslaissa tarkoitetuissa järjestyksenvalvontatehtävissä järjestyksenvalvojan asun rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä sanapari: "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja". Isompi teksti on merkittävä vähintään 13 millimetrin korkuisin ja pienempi vähintään 8 millimetrin korkuisin, selvästi erottuvin kirjaimin. Lisäksi rintamuksen vasemmalla puolella on oltava merkittynä vartioimisliikkeen nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki. Vartioimisliikkeen nimi on merkittävä vähintään 6 millimetrin ja nimilyhenne vähintään 15 millimetrin korkuisin, selvästi erottuvin kirjaimin. Liikemerkin on oltava selvästi asusta erottuva ja läpimitaltaan vähintään 50 millimetrin suuruinen. Päällystakin, haalarin ja sadeasun selkämyksessä on oltava merkittynä teksti "JÄRJESTYKSENVALVOJA" tai "ORDNINGSVAKT" taikka sanapari "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja". Isompi teksti on merkittävä vähintään 48 millimetrin ja pienempi vähintään 25 millimetrin korkuisin, selvästi erottuvin kirjaimin. Järjestyksenvalvojan asuun kuuluvassa päähineessä saa olla merkittynä teksti " JÄRJESTYKSENVALVOJA" tai "ORDNINGSVAKT" tai sanapari "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja" taikka vartioimisliikkeen nimi, nimilyhenne tai vakiintunut liikemerkki.

Järjestyksenvalvojan asuun tai asuun kuuluvaan päähineeseen saadaan merkitä, noudattaen mitä 1 momentissa säädetään, tekstin "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja" taikka sanan "JÄRJESTYKSENVALVOJA" tai "ORDNINGSVAKT"ohella myös järjestyksenvalvojan asemaa osoittava englanninkielinen teksti "security ". Asuun mahdollisesti merkittävän englanninkielisen sanan tulee olla kooltaan sanaparin "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" tai "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja" pienemmän tekstin suuruinen. Järjestyksenvalvojan asun rintamukseen saadaan kiinnittää irrotettavissa oleva järjestyksenvalvojan henkilöllisyyttä ja asemaa osoittava laatta. Järjestyksenvalvojan asussa mahdollisesti käytettävät arvomerkit on kiinnitettävä olkapoletteihin. Vartijan ammattitutkinnon suorittaneen järjestyksenvalvojan asun olkapoletteihin on merkittävä vähintään 15 millimetrin korkuinen kirjain A.

Järjestyksenvalvojan asussa ei saa olla näkyvillä muita merkkejä ja tekstejä kuin edellä tässä pykälässä mainitut.